เทคนิคการเพิ่มความอบอุ่นให้กับครอบครัว

คำว่าครอบครัวเป็นจุดเล็กๆแต่มีความสำคัญมากที่สุด เด็กที่เกิดมาจะดีหรือไม่ ก็อยู่บนที่ตั้ง และพื้นฐานของครอบครัวนั่นเอง หากสมาชิกในครอบครัว มีความรักให้แก่กัน ความเข้าใจต่อกัน เอื้ออาทร ห่วงใยดูและซึ่งกันและกัน จะช่วยส่งผลให้ครอบครัวนั้น มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม แต่บางครอบครับนั้น ใช้อารมณ์หรือความรุนแรงกัน มีความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน เด็กที่เติบโตพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ หากโตขึ้น เด็กอาจจะมีความก้าวร้าวต่อสังคม ต่อเพื่อฝูง รวมไปถึงบุคคลใกล้ตัว ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • หัวหน้าครอบครัว หรือพ่อ ต้องมีความรักให้แก่สมาชิกครอบครัวมากที่สุด มีความเอื้อเฟื้อ เสียสละ มีความเมตา ให้อภัยในสิ่งที่ผิด งดใช้ความรุนแรงหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสม หรือต้องทำให้คนในครอบครัวนั้นต้องอับอาย
 • ห้ามมีการลำเอียงในครอบครัว เช่นการแบ่งปันความรัก หัวหน้าครอบครัวไม่ควรจะแยกแยะความรักของแต่ละคน หรือมอบความรักให้เท่าๆกัน
 • การปกครองต้องเป็นระบอบประชาธิปไตย ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ควรเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง และไม่ล่วงละเมิดสิทธิของคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • สมาชิกในครอบครัวควรมีความรักใครกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัว หรือคิดฆ่าพยาบาทต่อกันซึ่งกัน ให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระกัน
 • ควรรู้บทบาทของตนในครอบครัว รู้จักมีการสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบหรือบทบาทหน้าที่นั้นๆ

เทคนิคการเพิ่มสัมพันธภาพภายในครอบครัว

 1. ยิ้มแย้มแจ่มใส
 2. ห่วงใยคนในบ้าน
 3. รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสม
 4. ช่วยกันทำงานบ้าน โยไม่เกี่ยงกัน
 5. ฟังเหตุผลของผู้อื่น
 6. ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเอง
 7. ไม่เอาแค่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่

หากคุณทำได้ภายใน 7 ข้อนี้ ก็แสดงว่าครอบครัวของคุณนั้นจะต้องเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอนครับ